Privacybeleid

Privacybeleid

1. Algemeen
Om goede maatschappelijke opvang te kunnen verlenen, leggen wij persoonsgegevens van u vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor wij ze verzameld hebben: Het verlenen van maatschappelijke opvang.Verzamelen en inzien van gegevens
Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden van de gebouwen vastgelegd. Deze beelden worden na maximaal 4 weken verwijderd. Wij vragen om uw toestemming, voordat we uw medicatiegegevens beschikbaar stellen aan ziekenhuizen, huisartsen en apotheken. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Bewaren van gegevens
Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Verder worden beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toegepast. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van gegevens
Wij wisselen gegevens uit met instanties, zoals onder andere gemeenten en andere zorgverleners. Dit doen wij op basis van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld in het kader van de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling) of contractuele overeenkomst. Het delen van deze gegevens doen wij alleen via beveiligde systemen.

Verwijderen van gegevens
Nadat de wettelijke bewaartermijn van uw gegevens verstreken is, zullen wij uw gegevens verwijderen. Daarnaast heeft u het recht dat als gegevens met uw toestemming verkregen zijn, deze toestemming in te trekken en verzoeken om uw gegevens te verwijderen.

2. Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen of als onze bewaarplicht ons verbiedt gegevens te verwijderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, wijzigen of verwijderen dan kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

3. Klachten
Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan via e-mail contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

4. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

5. Contact
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Postadres:
Postbus 1047
6040 KA Roermond

Bezoekadres:
Spoorlaan Zuid 29a
6045 AA Roermond

Functionaris Gegevensbescherming:
Folkert de Vries
functionarisgegevensbescherming@moveoo.nl

Jij bepaalt je eigen leven

Kunnen we helpen?