Cliëntenraad

Inspraak

Moveoo heeft sinds december 2006 een cliëntenraad. De cliëntenraad is wettelijk geregeld en vormt het inspraakorgaan van en voor cliënten van Moveoo. De WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) bepaalt dat iedere zorginstelling in Nederland een cliëntenraad moet hebben.

De cliëntenraad van Moveoo behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten. De raad is een actieve groep die zich voor tal van onderwerpen inzet en het inspraakorgaan van en voor cliënten van Moveoo. Gevraagd en ongevraagd adviseert de raad de directeur/bestuurder en management over alles wat de cliënten aangaat. Daarnaast denkt zij mee over onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld over de zorg aan cliënten, privacy, hygiëne, voeding, goede huisvesting, klachtenbehandeling en ingrijpende organisatieveranderingen. Over een aantal onderwerpen kan de cliëntenraad advies uitbrengen en over weer andere onderwerpen zelfs zwaarwegend advies. Dit onderscheid wordt omschreven in de wet.

Moveoo heeft een actieve cliëntenraad die ook graag samenwerking met andere partijen buiten Moveoo opzoekt. Zo participeert zij in verschillende overlegorganen en is zij actief bij de uitvoering van het cliënttevredenheidsonderzoek van Moveoo.

Contactgegevens Cliëntenraad: Postbus 1047, 6040 KA Roermond

Bekijk hier het jaarverslag 2016

Bekijk hier het jaarverslag 2017

Bekijk hier het jaarplan 2019